Rapport från Utrikesdepartementet

Sveriges hälsobistånd 2022

Publicerad

Det svenska hälsobiståndet 2022 uppgick till cirka 6 miljarder kronor. Viktiga fokusområden är tillgång till vaccin och till grundläggande hälso- och sjukvård, sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt konsekvenserna av covid-19-pandemin.

Ladda ner:

Det svenska hälsobiståndet 2022 uppgick till cirka 6 miljarder kronor och utgjorde 11,4 procent av det totala svenska biståndet exklusive avräkningar för asylkostnader. Av detta utgör knappt 3,9 miljarder kronor, eller 65 procent, det multilaterala kärnstödet via Utrikesdepartementet. Den resterande delen, knappt 2,1 miljarder kronor motsvarande 35 procent, kanaliserades via Sidas landsamarbeten, globala program, regionala samarbeten och forskningsstöd.

Andelen av det svenska biståndet som går till hälsa varierar över åren. För 2022 kan en minskning om 718 miljoner kronor noteras jämfört med 2021. Jämfört med året innan covid-19-pandemin, år 2019, har hälsobiståndet å andra sidan ökat med 717 miljoner. På motsvarande sätt har hälsobiståndets andel av det totala biståndet minskat jämfört med pandemiåren men ökat jämfört med 2019.

Covid-19-pandemin medförde under 2020 och 2021 exceptionella biståndsinsatser inom hälsosektorn. Under 2022 medförde Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina ytterligare omprioriteringar i statsbudgeten, inklusive genom begränsningar av biståndsutbetalningar.