Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Översyn av den statliga ersättningen till kommuner för mottagande av ensamkommande barn Ds 2011:34

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Syftet med översynen är att få till stånd ett enklare och mer effektivt system för utbetalning av den statliga ersättningen till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn. I översynen föreslås bland annat att ersättningen till kommunerna i större utsträckning ska ges i form av schabloner och att kommunerna i princip inte ska återsöka sina faktiska kostnader.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition