Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2013:5

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I budgetpropositionen för 2013 aviserade regeringen avsikten att återkomma med två förslag om att utvidga målgruppen för lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Medel för förändringarna har avsatts i budgeten för anslagen 1.2, 1.3, 1.4 och 1.5 på utgiftsområde 13
och anslag 1.1 på utgiftsområde 14.

Det första förslaget avsåg en tidsbegränsad utvidgning från den 1 februari 2013. I den delen har riksdagen beslutat om en ändring i lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Förslaget föregicks av departementspromemorian Utvidgad målgrupp för etableringslagen (Ds 2012:27), som har remissbehandlats.

Det andra förslaget i budgetpropositionen avsåg en permanent utvidgning av målgruppen som innebär att tidsgränsen för att anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande ska omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, förlängs från två till sex år från det att anknytningspersonen först togs emot i en kommun. I denna promemoria redovisas förslag till utformning av en sådan utvidgning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)