Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Utvidgad målgrupp för etableringslagen

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att fler anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande än i dag ska omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Ändringen medför ett undantag från det villkor som föreskriver att den anhörige, för att omfattas av lagen, ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att anknytningspersonen först togs emot i en kommun.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 februari 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)