Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att fler anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande än i dag ska omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Ändringen innebär en förlängning av den tidsgräns inom vilken en anhörig ska ha ansökt om uppehållstillstånd för att omfattas av etableringslagen. Den nyanlände ska ha ansökt inom sex år från det att anknytningspersonen först togs emot i en kommun.

Vidare föreslås en ny begränsning som innebär att en nyanländ som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som var svensk medborgare vid tidpunkten för den nyanländes ansökan om uppehållstillstånd inte omfattas av etableringslagen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)