Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer Ds 2013:47

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian tar upp de förslag och bedömningar i fråga om skyddade personuppgifter som förts fram av Stalkningsutredningen i betänkandet Stalkning - ett allvarligt brott (SOU 2008:81) och av Folkbokföringsutredningen i betänkandet Folk-bokföringen (SOU 2009:75). Vidare behandlas frågan om be-slutsstrukturen för skydd av personuppgifter i folkbokföringen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)