Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Brott mot förtroendevalda Ds 2018:29

Publicerad

Förekomsten av brott mot förtroendevalda är ett problem i samhället. Av Politikernas trygghetsundersökning 2017 som genomförts av Brottsförebyggande rådet (Brå) på uppdrag av regeringen framgår att var fjärde förtroendevald utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2016. År 2012 var motsvarande andel en femtedel.

Ladda ner:

Under senare år har det genomförts flera reformer på straffrättens område som har stärkt det straffrättsliga skyddet även för personer som utövar förtroendeuppdrag. Dessa åtgärder har emellertid inte varit tillräckliga för att motverka utvecklingen. Utsattheten bland förtroendevalda ökar.

Att utsätta en förtroendevald för brott på grund av utövandet av uppdraget är i förlängningen inte bara ett angrepp mot den enskilde
personen utan även mot det demokratiska systemet. Rätten att
kunna utöva ett förtroendeuppdrag är således viktig att skydda för
att demokratin ska kunna fungera obehindrat.


För att säkerställa ett samhälle med fri och öppen åsiktsbildning
samt för att värna det demokratiska samtalet behövs det ett stärkt
straffrättsligt skydd för förtroendevalda. I promemorian föreslås därför att det införs en särskild straffskärpningsgrund i 29 kap. 2 §
brottsbalken för brott som begåtts mot en person på grund av att
han eller hon utövat ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun
eller landsting, eller som begåtts mot en närstående till en sådan
person på grund av förtroendeuppdraget.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Pressmeddelande: Skärpt reglering för brott mot förtroendevalda

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Brott mot förtroendevalda

    Förekomsten av brott mot förtroendevalda är ett problem i samhället. Av Politikernas trygghetsundersökning 2017 som genomförts av Brottsförebyggande rådet (Brå) på uppdrag av regeringen framgår att var fjärde förtroendevald utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2016. År 2012 var motsvarande andel en femtedel.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Brott mot förtroendevalda

    Brott mot förtroendevalda är ett problem i samhället och de förtroendevaldas utsatthet för brott ökar. Att utsätta en förtroendevald för brott på grund av förtroendeuppdraget är inte bara ett angrepp mot den förtroendevalde som person utan även mot det demokratiska systemet.

Proposition (1 st)

  • Brott mot förtroendevalda

    Regeringen föreslår att det införs en ny särskild straffskärpningsgrund i brottsbalken för brott som begås mot förtroendevalda.

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)