Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. Ds 2013:59

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemoria föreslås nya uppföljningsåtgärder för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd vilka i stort motsvarar de som trädde i kraft inom arbetslöshetsförsäkringen den 1 september.

Förslagen innebär en harmonisering av aktivitetsstödet med uppföljningsåtgärderna inom arbetslöshetsförsäkringen. I likhet med vad som gäller inom försäkringen blir det möjligt att varna och stänga av den arbetssökande från rätt till ersättning under begränsade perioder.

Grunderna för att vidta en åtgärd föreslås i huvudsak bli desamma som inom försäkringen. I första hand gäller det fall då programdeltagaren utan godtagbart skäl inte är tillräckligt aktiv i sitt arbetssökande eller inte tar tillvara på uppkomna möjligheter att ta sig ur arbetslösheten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition