Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ett särskilt tortyrbrott? Ds 2015:42

Publicerad

Utredningens uppdrag har bestått i att utreda behovet av ett tortyrbrott i svensk rätt. Alldeles oavsett utredningens bedömning i denna fråga har det också ingått i uppdraget att lägga fram de författningsförslag som är nödvändiga för att införa ett sådant brott.

Ladda ner:

Utredningen har kommit fram till att det finns ett behov av ett
särskilt tortyrbrott och lämnar i promemorian huvudsakligen följande
förslag.

  • En ny lag om straff för tortyrbrott införs, där tortyr kriminaliseras som ett särskilt brott.
  • Det införs särskilda bestämmelser som tar sikte på överordnades ansvar för att hindra och anmäla underlydandes tortyrbrott.
  • Svenska domstolar ges behörighet att döma över tortyrbrott oavsett var brottet har begåtts och oavsett gärningsmannens eller målsägandens nationalitet (universell jurisdiktion).
  • Tortyrbrottet undantas från bestämmelserna om preskription.

Pressmeddelande: Ett särskilt tortyrbrott föreslås

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ett särskilt tortyrbrott?

    Utredningens uppdrag har bestått i att utreda behovet av ett tortyrbrott i svensk rätt. Alldeles oavsett utredningens bedömning i denna fråga har det också ingått i uppdraget att lägga fram de författningsförslag som är nödvändiga för att införa ett sådant brott.

Remiss 2015:42

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition