Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Ds 2015:49

Publicerad

Ladda ner:

Straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte har varit i kraft sedan den 1 juli 2009 och fyller, vid sidan av andra straffbestämmelser, en funktion när det gäller att straffrättsligt ingripa mot vuxnas kontakter med barn i syfte att utsätta dem för sexuella övergrepp. Straffbestämmelsen tillämpas i huvudsak så som torde ha varit lagstiftarens avsikt. Dock hindrar straffbestämmelsens komplicerade konstruktion och straffskalans utformning i viss utsträckning en effektiv tillämpning.

Pressmeddelande: Utredning föreslår skärpt straff för kontakt med barn i sexuellt syfte (s.k. grooming)

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)