Remiss Ds 2015:49 Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Diarienummer: Ju2015/07891/L5

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat departementspromemorian Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte (Ds 2015:49).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 16 februari 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.