Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ändringar i lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel med anledning av EU:s handelsavtal med Japan och Singapore

Publicerad

I promemorian föreslås att EU:s handelsavtal med Japan och Singapore läggs till i uppräkningen över internationella avtal i den föreslagna lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Ladda ner:

Förslaget innebär att bestämmelserna i varumärkeslagen (2010:1877)
om skadestånd och andra sanktioner blir tillämpliga på de beteckningar
som skyddas i EU enligt avtalen med Japan och Singapore.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)