Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete Fi2020/04215

Publicerad

Ladda ner:

För att tillgodose intresset av insyn i ärenden om stöd vid korttidsarbete föreslås att sekretess inte ska gälla beslut om stöd i ärende enligt lagen om stöd vid korttidsarbete eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Förslaget innebär att offentlighets- och sekretesslagen och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen ändras. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 9 december 2020.