Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Skärpt straff för gravfridsbrott

Publicerad

I promemorian föreslås att straffbestämmelsen i brottsbalken om brott mot griftefrid kompletteras med en särskild straffskala för grovt brott. De olika svårhetsgraderna av brottet ska betecknas gravfridsbrott och grovt gravfridsbrott.

Ladda ner:

Straffet för grovt gravfridsbrott föreslås vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om ett brott är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen tillfogat ett lik en svår skada, gärningen inneburit omfattande förstörelse eller annars varit av särskilt hänsynslös eller farlig art. Vidare föreslås att försök till gravfridsbrott samt försök, förberedelse och stämpling till grovt gravfridsbrott ska vara straffbart.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Skärpt straff för gravfridsbrott

    I promemorian föreslås att straffbestämmelsen i brottsbalken om brott mot griftefrid kompletteras med en särskild straffskala för grovt brott. De olika svårhetsgraderna av brottet ska betecknas gravfridsbrott och grovt gravfridsbrott.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Skärpt straff för gravfridsbrott

    För att bättre återspegla brotts­lig­hetens allvar föreslår regeringen att straff­bestäm­melsen i brotts­balken om brott mot griftefrid komp­letteras med en särskild straff­skala för grovt brott

Proposition (1 st)

  • Skärpt straff för gravfridsbrott

    För att bättre åter­spegla brotts­lig­hetens allvar föreslår regeringen att straff­bestäm­melsen i brotts­balken om brott mot grifte­frid komplet­teras med en särskild straff­skala för grovt brott.

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)