Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

En ny lärarutbildning Dir. 2007:103

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En utredare ska utifrån förskolans, fritidshemmets och skolans mål och behov av lärarkompetens lämna förslag till en ny lärarutbildning. Förslaget ska innefatta lärarutbildningens mål, innehåll, struktur, omfattning, dimensionering och styrning. Utredaren ska överväga om det inom ramen för lärarutbildningen bör införas egna examina för olika inriktningar. Utredaren ska bedöma vilka kunskapsområden inom lärarutbildningen som bör vara gemensamma för studenter med inriktning mot undervisning i olika verksamheter. Utgångspunkten för utredaren ska vara att ämnesdjupet ska ha en större tyngd än enligt nuvarande ordning. Inriktningen bör vidare vara att lärare i årskurs 1-3 i grundskolan ska ha en betydligt bredare ämnesmässig kompetens än i dag. Utredaren ska föreslå hur forskningsanknytningen av lärarutbildningen, dess koppling såväl till utbildningsvetenskap som till ämnesteori och ämnesdidaktik, kan förbättras och hur antalet forskarutbildade lärare kan öka samt hur resultat av den praxisnära forskningen ska komma skolan till del. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag den 15 september 2008.