Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny lärarutbildning (U 2007:10) Dir. 2008:43

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredaren får ett tilläggsuppdrag att lämna förslag på hur - examensbeskrivningen för en förkortad utbildning till lärare i yrkesämnen på gymnasienivå för personer som redan har nödvändiga ämnes- eller yrkeskunskaper bör utformas för att säkra de gymnasiala yrkesutbildningarnas kompetensbehov, - möjligheterna till komplettering av lärarexamen för lärare i yrkesämnen på gymnasienivå så att de dessutom kan bli behöriga att undervisa i ett kärnämne eller karaktärsämne kan förtydligas, - examensbeskrivningen för utbildningen till lärare i modersmål bör utformas inom lärarutbildningens ram för att täcka behovet av lärare i minoritetsspråk i grundskolan och i gymnasieskolan, - utbildningen till lärare i minoritetsspråk kan göras attraktiv så att behovet av lärare i i grundskolan och i gymnasieskolan täcks, och - lärares kunskaper i informations- och kommunikationsteknik samt lärande i digitala miljöer kan utvecklas. Tiden förlängs till den 15 november 2008 för utredarens uppdrag.