Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import av varor Dir. 2011:90

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I budgetpropositionen för 2012 aviserade regeringen sin avsikt att som ett led i regeringens förenklingsarbete tillsätta en utredning med uppdrag att utreda möjligheterna till en förändrad hantering av mervärdesskatten vid import i syfte att uppnå bl.a. förenklingar för företagen.

Regeringen har mot denna bakgrund den 20 oktober 2011 beslutat att en särskild utredare ska få i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur reglerna om hanteringen av mervärdesskatt vid import kan förändras. Utgångspunkten är att mervärdesskatten ska redovisas i skattedeklaration i stället för som i dag i tulldeklaration. Utredaren ska dock även utreda och föreslå andra åtgärder som kan kräva mindre omfattande förändringar. I uppdraget ingår dessutom att överväga om det finns anledning att avskaffa tulltillägg för mervärdesskatt vid import.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)