Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Renodling av polisens arbetsuppgifter Dir. 2014:59

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till förändringar av polisens uppgifter i syfte att verksamheten renodlas så att polisen i ökad utsträckning kan koncentrera sig på huvuduppgifterna att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt bekämpa brott.

Utredaren ska

  • undersöka om och i så fall hur polisens uppgifter när det gäller hantering av djur kan överföras till en annan huvudman,
  • undersöka om det finns ytterligare arbetsuppgifter som på ett lämpligare sätt kan utföras av någon annan huvudman i syfte att frigöra resurser för att förstärka den centrala polisverksamheten,
  • med utgångspunkt i de överväganden som görs lämna fullständiga författningsförslag,
  • redovisa vilka kostnader polisen har i dag för de uppgifter som föreslås få en ny huvudman,
  • beräkna vilka kostnader förslagen kommer att medföra hos en ny huvudman, och
  • föreslå hur kostnaderna ska finansieras.

Uppdraget ska, i den del som avser polisens uppgifter på djurområdet, redovisas i ett delbetänkande senast den 31 januari 2015. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 oktober 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)