Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av ett skolforskningsinstitut (U2014:02) Dir. 2014:104

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Myndighetens namn ska, i enlighet med utredarens förslag, vara Skolforskningsinstitutet. Myndigheten ska lokaliseras i Stockholmsområdet. Lokalisering ska dock inte ske i Stockholms innerstad, om inte utredaren finner att den mest effektiva samlokaliseringen med annan myndighet finns i Stockholms innerstad.

Uppdraget ska fortfarande slutredovisas senast den 19 december 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition