Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Översyn av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan Dir. 2015:36

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska göra en översyn av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan. Syftet är att åstadkomma ett effektivare och tillförlitligare nationellt sammanhållet system för bedömning, uppföljning och utvärdering av elevers kunskaper med minskad administrativ börda för lärare.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)