Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

En samordnad utveckling av validering Dir. 2015:120

Publicerad

En kommitté i form av en nationell delegation ska följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet på den nationella och regionala nivån.

Ladda ner:

Delegationen ska också lämna förslag på en nationell strategi för validering som präglas av effektivitet, långsiktighet och överblickbarhet och som gynnar utvecklingen av hållbara och generella strukturer för validering på nationell och regional nivå.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Valideringsdelegationen 2015–2019 (U 2015:10)

    Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv om en nationell delegation med uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom validering på den nationella och regionala nivån (dir. 2015:120). Delegationen, som antagit namnet Valideringsdelegationen 2015–2019, ska bland annat verka för att en samsyn på valideringens innebörd och funktion etableras inom utbildningsväsendet och arbetslivet.

  • En samordnad utveckling av validering

    En kommitté i form av en nationell delegation ska följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet på den nationella och regionala nivån.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition