Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Paketreseutredningen Dir. 2016:55

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 25 juni 2015 kommittédirektiv om genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet (dir. 2015:69). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 augusti 2016.

Utredningstiden förlängs delvis. Uppdraget att göra en översyn av resegarantisystemet ska i stället redovisas senast den 30 november 2016. Uppdraget att föreslå de författningsändringar som behövs för att genomföra direktivet om paketresor och sammanlänkade researrangemang ska dock fortfarande redovisas senast den 31 augusti 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

  • En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd

    Regeringen lämnar förslag för att stärka skyddet för resenärer och främja en välfungerande resemarknad.

  • Ny resegarantilag

    I propositionen lämnas förslag till en ny lag om resegaranti som syftar till att anpassa svensk rätt till bestämmelserna om skydd vid obestånd i EU-direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang.