Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser (U 2016:05) Dir. 2017:35

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 7 juli 2016 kommittédirektiv om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser (dir. 2016:67). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 31 mars 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

    Utredningen har haft i uppdrag att analysera och exemplifiera, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, hur undervisningen i grundskolan kan organiseras för att möta behov och förutsättningar hos elever med kort skolbakgrund och som kommer till Sverige i grundskolans senare år.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)