Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå hur utbildningen för nyanlända elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser kan anpassas för att öka elevernas möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

    Utredningen har haft i uppdrag att analysera och exemplifiera, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, hur undervisningen i grundskolan kan organiseras för att möta behov och förutsättningar hos elever med kort skolbakgrund och som kommer till Sverige i grundskolans senare år.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)