Proposition från Utbildningsdepartementet

Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas Prop. 2017/18:194

Publicerad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag för att nyanlända elever som tas emot inom skolväsendet i högstadiet i grundskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts, ska få en individuell studieplan upprättad. Detta ska göras senast två månader efter mottagandet. Dessa elever ska även kunna ges undervisning enligt en anpassad timplan. I en sådan prioriteras vissa ämnen och därmed utökas undervisningstiden i dessa ämnen. De ska också få studiehandledning på sitt modersmål om det inte är uppenbart obehövligt. Det sistnämnda gäller även nyanlända som tas emot inom skolväsendet på högstadiet i grundsärskolan.

Det undantag i skollagen som ger fritidspedagoger eller motsvarande
möjlighet att undervisa i fritidshemmet utan legitimation och behörighet
ska tas bort.

Den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska benämnas rektor i stället för förskolechef.

Lagändringarna i fråga om nyanlända elever föreslås träda i kraft den
1 augusti 2018 och övriga lagändringar den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

    Utredningen har haft i uppdrag att analysera och exemplifiera, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, hur undervisningen i grundskolan kan organiseras för att möta behov och förutsättningar hos elever med kort skolbakgrund och som kommer till Sverige i grundskolans senare år.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)