Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Utbildningsdepartementet

Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas U2018/01018/S

Publicerad

Ladda ner:

För nyanlända elever som tas emot i högstadiet i grundskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts, ska en individuell studieplan upprättas. Detta ska göras senast två månader efter mottagandet.

Dessa elever ska även kunna ges undervisning enligt en anpassad timplan. I en sådan prioriteras vissa ämnen och därmed utökas undervisningstiden i dessa ämnen.

De ska också få studiehandledning på sitt modersmål om det inte är uppenbart obehövligt. Det sistnämnda gäller även nyanlända som tas emot på högstadiet i grundsärskolan.

Det undantag i skollagen som ger fritidspedagoger eller motsvarande möjlighet att undervisa i fritidshemmet utan legitimation och behörighet
ska tas bort. En följdändring ska göras i lagen (2010:801) om införande
av skollagen.

Den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska benämnas rektor i stället för förskolechef. I de fall det blir otydligt vilken skolform en rektor ansvarar för ska benämningen kompletteras med skolform.

Ett krav införs på att rektorer för förskoleenheter ska genomgå en obligatorisk befattningsutbildning. Utbildningen ska påbörjas
snarast möjligt efter tillträdandet av anställningen och vara
genomförd inom fem år efter tillträdesdagen.

Denna lagrådsremiss innehåller förslag från två olika utredningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 i fråga om
nyanlända elever och i övrigt den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

    Utredningen har haft i uppdrag att analysera och exemplifiera, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, hur undervisningen i grundskolan kan organiseras för att möta behov och förutsättningar hos elever med kort skolbakgrund och som kommer till Sverige i grundskolans senare år.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...