Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material Dir. 2018:22

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människa. Förslagen ska bättre motsvara behoven av organ och den höga donationsvilja som finns i Sverige. Den särskilda utredaren ska utreda, analysera och lämna förslag med målsättningen att medicinska insatser får ges till en levande människa för att – med hänsyn till skyddet för den personliga integriteten – göra donation möjlig efter att denne har avlidit.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att utreda, analysera och föreslå:

 • vilka medicinska insatser som kan komma ifråga att vidta på en levande människa i syfte att möjliggöra donation efter att denne har avlidit, om det bör finnas begränsningar i vilka insatser som får vidtas och under hur lång tid de får pågå,
 • vad som ska gälla i fråga om en enskilds inställning till medicinska insatser som görs medan denne är i livet och som syftar till att möjliggöra donation efter att denne har avlidit,
 • vad som ska gälla i fråga om närståendes inställning till medicinska insatser på en enskild som är i livet och som syftar till att möjliggöra donation efter att denne avlidit.

Utredaren ska i förekommande fall överväga och redovisa olika alternativa förslag, väga för- och nackdelarna med alternativa lösningar och föreslå åtgärder och författningsändringar som utredaren bedömer vara mest ändamålsenliga.

Utredaren ska analysera hur förslagen förhåller sig till bland annat regeringsformens skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp. För varje förslag ska utredaren redovisa en rättslig och etisk analys.  

Utredaren får också föreslå andra åtgärder och författningsändringar som kan främja donation av biologiskt material, om utredaren ser att det finns ett behov av sådana åtgärder. Samtliga förslag ska innehålla nödvändiga konsekvensbeskrivningar.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

 • Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning

  Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 3 juni 2019.

 • Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning

  Regeringen uppdrar åt 2018 års donationsutredning att också ta ställning till om Sverige ska tillträda Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ. Utredningen ska utreda vilka författningsändringar som i så fall krävs och föreslå sådana författningsändringar.

 • Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material

  En särskild utredare ska föreslå en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människa. Förslagen ska bättre motsvara behoven av organ och den höga donationsvilja som finns i Sverige. Den särskilda utredaren ska utreda, analysera och lämna förslag med målsättningen att medicinska insatser får ges till en levande människa för att – med hänsyn till skyddet för den personliga integriteten – göra donation möjlig efter att denne har avlidit.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Organbevarande behandling för donation

  Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att föreslå en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människor. Förslagen ska bättre motsvarar behoven av organ och svenskarnas höga donationsvilja.

Lagrådsremiss

Proposition