En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet Dir. 2018:73

Ladda ner:

En särskild utredare ska utreda behovet av förändringar när det
gäller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)
och sfi i kombination med annan utbildning. Syftet är att analysera
förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning
av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar
samt att förbättra genomströmningen inom sfi och
underlätta övergången till och kombinationer med andra vuxenutbildningar.

Syftet är även att utreda hur utbildning kan erbjudas
för nyanlända som omfattas av utbildningsplikt.

Utredaren ska bland annat
• utreda och föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder
individanpassad utbildning för nyanlända som ska ta
del av sfi och annan utbildning enligt förordningen
(2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
• utreda om en utökning av den garanterade undervisningstiden
inom sfi, främst i kurs A och B, kan påskynda genomströmningen
i sfi och övergången till andra utbildningar,
• undersöka hur stödåtgärder och andra insatser kan användas
för att elever, såväl kvinnor som män, ska nå målen med utbildning
och i högre grad kunna kombinera sfi med annan
vuxenutbildning,
• utreda och föreslå hur kompetensen hos obehöriga lärare
inom sfi kan förbättras, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.

Den del av uppdraget som handlar om att föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder individanpassad utbildning för
nyanlända som ska ta del av sfi och annan utbildning enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare ska redovisas i en promemoria senast den 28 februari
2019. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition