Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik Dir. 2018:86

Ansvarig: Kulturdepartementet, Regeringen

En särskild utredare ska närmare analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras. Utredaren ska även föreslå hur det minoritetspolitiska uppföljningssystemet kan förbättras. Syftet med uppdraget är att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • närmare analysera effektiviteten och ändamålsenligheten i nuvarande ansvarsfördelning, ta ställning till behovet av
  • organisationsförändringar och vid behov lämna förslag till förändringar,
  • analysera effektiviteten och ändamålsenligheten i uppföljningssystemet, ta ställning till behovet av förändringar och vid behov lämna förslag till förändringar, och
  • lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik

    En särskild utredare ska närmare analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras. Utredaren ska även föreslå hur det minoritetspolitiska uppföljningssystemet kan förbättras. Syftet med uppdraget är att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition