Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård Dir. 2018:95

Publicerad

En särskild utredare ska stödja utformningen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Systemet ska förbättra statens och sjukvårdshuvudmännens möjligheter att förstärka varandras arbete. Tillsammans ska de ge förutsättningar för att använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.

Ladda ner:

Arbetet ska genomföras utifrån de förslag som presenterats i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)

Dialog, samverkan, analys och bedömning

Utredarens arbete kommer att bestå av dels dialog och samverkan med berörda aktörer, dels av fördjupade analyser av valda förslag och bedömningar i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård.

Utredaren ska bl.a.

− stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

− stödja utvecklingen av nära och regelbundna samråd mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen

− stödja utvecklingen av en förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården

− ytterligare analysera och utveckla valda förslag och bedömningar i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

    En särskild utredare ska stödja utformningen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Systemet ska förbättra statens och sjukvårdshuvudmännens möjligheter att förstärka varandras arbete. Tillsammans ska de ge förutsättningar för att använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition