Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (Ju 2018:01) Dir. 2019:29

Publicerad

Utvidgning av uppdraget

Ladda ner:

Kommittén får nu även i uppdrag att

  • analysera och ta ställning till om det finns behov av att inskränka grundlagsskyddet för sådana uppgiftssamlingar som innefattar ett offentliggörande av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder och vid en sådan analys särskilt bedöma effekterna av ett inskränkt grundlagsskydd,
  • i sin analys göra en noggrann avvägning mellan intresset av yttrande- och informationsfrihet och intresset att skydda enskildas personliga integritet,
  • redogöra för de regler som kommer att gälla för det fall kommittén bedömer att delegationsbestämmelser bör införas i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, och
  • föreslå de författningsändringar som kommittén anser nödvändiga.

Uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 26 augusti 2020.

Pressmeddelande: Regeringen har beslutat tilläggsdirektiv till 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

    2018 års tryck-och yttrandefrihetskommitté är en parlamentariskt sammansatt kommitté som har haft i uppdrag att, med utgångspunkt i det nuvarande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga systemet, se över grundlagsregleringen på området i ett antal hänseenden.

Lagrådsremiss

Proposition