Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven Dir. 2019:38

Publicerad

Uppdraget utvidgas och utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 februari 2020.

Ladda ner:

Utredaren ska nu även:

  • analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan,
  • analysera hur elever bättre kan få stödinsatser kopplat till lärmiljö och grupptillhörighet, och
  • föreslå nödvändiga författningsändringar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien (1 st)

  • Följdändringar med anledning av nya namn på skolformerna för elever med intellektuell funktionsnedsättning

    I promemorian lämnas förslag till ändringar i ett antal lagar med anledning av ändringar i skollagen (2010:800) som träder i kraft den 2 juli 2023. Ändringarna består i att namnen grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå respektive gymnasial nivå ersätts med namnen anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå.

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)