Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07) Dir. 2020:18

Publicerad

Utredningen får ett utvidgat uppdrag och utredningen förlängs.

Ladda ner:

Utredaren ska nu även bland annat:

  • analysera regleringen av tillgång till elevhälsa och föreslå en ändring så att det förtydligas vad som är en acceptabel lägstanivå,
  • föreslå hur det kan göras obligatoriskt att till en myndighet redovisa uppgifter om hur många skolläkare, skolsköterskor, psykologer och kuratorer det finns i förhållande till antalet elever och föreslå hur denna redovisning ska gå till,
  • föreslå alternativa benämningar på skolformerna grundsärskola och gymnasiesärskola,
  • föreslå vem som i fråga om en elev på det individuella programmet i gymnasiesärskolan, ska fatta beslut om omfattningen av elevens studier samt fördelning av antalet undervisningstimmar för varje ämnesområde, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 28 februari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien (1 st)

  • Följdändringar med anledning av nya namn på skolformerna för elever med intellektuell funktionsnedsättning

    I promemorian lämnas förslag till ändringar i ett antal lagar med anledning av ändringar i skollagen (2010:800) som träder i kraft den 2 juli 2023. Ändringarna består i att namnen grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå respektive gymnasial nivå ersätts med namnen anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå.

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)