Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås Dir. 2017:88

Publicerad

En särskild utredare ska bland annat kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för elever, såväl flickor som pojkar, att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat
• kartlägga och analysera brister i stödarbetet samt föreslå hur arbetet kan förbättras,
• analysera hur elevhälsoarbetet kan utvecklas och föreslå insatser som kan bidra till att skapa ett mer aktivt och väl fungerande elevhälsoarbete och därmed stärka elevhälsans kompensatoriska roll,
• analysera om beslut om att inte flytta upp en elev till närmast högre årskurs ska kunna överklagas, och
• vid behov föreslå nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien (1 st)

  • Följdändringar med anledning av nya namn på skolformerna för elever med intellektuell funktionsnedsättning

    I promemorian lämnas förslag till ändringar i ett antal lagar med anledning av ändringar i skollagen (2010:800) som träder i kraft den 2 juli 2023. Ändringarna består i att namnen grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå respektive gymnasial nivå ersätts med namnen anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå.

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)