Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete Dir. 2019:94

Publicerad

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag om hur kommunerna kan få ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete.

Ladda ner:

Brottsligheten behöver motverkas med effektiva brottsbekämpande metoder och ändamålsenlig lagstiftning. Samhället måste också bedriva ett brett och utvecklat förebyggande arbete mot brott och återfall i brottslighet och för att förhindra att unga involveras i kriminalitet. Kommunerna har en viktig roll i detta arbete och flera centrala brottsförebyggande verktyg finns inom den
kommunala verksamheten.

Utredaren ska bland annat

  • beskriva och analysera verksamheter inom kommunerna som kan bidra till det brottsförebyggande arbetet,
  • föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar,
  • lämna förslag som bidrar till att kommunerna på ett effektivt sätt kan
    fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kommuner mot brott

    Betänkande av Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition