Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över olika frågeställningar inom personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS).

Ladda ner:

Stärkt rätt och stärkt tillsyn

Utredaren ska se över möjligheten att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser.

Vidare ska utredaren analysera och föreslå hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas.

Utredaren ska även göra se över hur föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans kan smalnas av.

Kvalitet och rättssäkerhet

Utredarens förslag ska öka kontinuiteten och för-utsägbarheten inom personlig assistans och assistansersättning. Förslagen ska också präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet.

Utgångspunkt är att lämna förslag för långsiktig stabilitet sdels ur individperspektiv, dels ur ett samhällsperspektiv. Förslagen ska vara kostnadsmässigt hållbara.

Utredaren ska bl.and annat:

  • ta ställning till och föreslå hur personlig assistans kan lämnas för stöd vid egenvårdsinsatser,
  • analysera och ta ställning till hur personer som omfattas av personkretsen enligt LSS och som behöver hälso- och sjukvårdsåtgärder till följd av sina funktionsnedsättningar kan ges ändamålsenligt stöd,
  • analysera gränsdragningen mellan egenvård och hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL, och överväga om frågan ska regleras i författning på en högre nivå än myndighetsföre-skrifter,
  • analysera behovet av ändringar i nuvarande reglering av uppgifts-lämnande och sekretess i ärenden om personlig assistans och assistansersättning för egenvårdsåtgärder,
  • ta ställning till och föreslå hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas,
  • ta ställning till om en rättssäker tillämpning av föräldraansvaret vid bedömningen av det enskilda barnets rätt till personlig assistans kan uppnås genom kunskapsstöd eller riktlinjer eller om detta ansvar i stället bör smalnas av genom reglering i författning,
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Laddar...