Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden Dir. 2020:23

Publicerad

En särskild utredare ska ta ställning till om Polismyndigheten har tillgång till tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden. Syftet är att säkerställa vår förmåga att kontrollera utlänningars vistelserätt och bekämpa brott i sådana områden, något som ytterst kan ha betydelse för det framtida behovet av att ha en tillfälligt återinförd gränskontroll vid de inre gränserna.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • kartlägga behovet av effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden
  • ta ställning till om det bör göras författningsändringar, t.ex. när det gäller kamerabevakning, för att effektivisera kontrollen av utlänningars vistelserätt och bekämpningen av brott i sådana områden
  • lämna nödvändiga författningsförslag

Uppdraget ska redovisas senast den 20 september 2021.

---------

Regeringen har den 10 juni 2021 beslutat om förlängd tid för uppdraget. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 19 november 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Åtgärder i gränsnära områden

    Utredningens upp­drag har varit att över­väga om främst Polis­myndig­heten har till­gång till till­räckligt effektiva verk­tyg i gräns­nära om­råden och, om så inte bedöms vara fallet, före­slå föränd­ringar av regel­systemet.

Lagrådsremiss

Proposition

Genvägar