Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen Dir. 2020:102

Publicerad

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 kommittédirektiv om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen (dir. 2018:99). Utredaren ska bl.a. se över vilka åtgärder som behövs för att säkerställa att bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567) följs.

Genom tilläggsdirektiv (dir. 2019:63) förlängdes utredningstiden så att
uppdraget skulle redovisas senast den 1 oktober 2020.

Utredaren får nu i uppdrag att

 • ta ställning till hur diskrimineringsskyddet i viss offentlig verksamhet
  kan ändras för att skyddet mot diskriminering ska bli så heltäckande
  som möjligt,
 • ta ställning till om det behövs åtgärder för att stärka skyddet mot
  diskriminering i de fall det inte finns en enskild skadelidande, och
 • bedöma om det finns behov av ytterligare åtgärder för att skydda
  arbetstagare som diskrimineras trakasseras och hotas av personer
  som inte är anställda på arbetsplatsen.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2021. Ett delbetänkande som avser delarna i de ursprungliga direktiven ska dock lämnas senast den 15 december 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition