Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (U 2019:04) Dir. 2020:109

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (U 2019:04)

    Förlängd tid för uppdraget.

  • Stärkta skolbibliotek och läromedel

    En särskild utredare ska utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Utredaren ska också föreslå hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel i svensk skola.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Skolbibliotek för bildning och utbildning

    Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel redovisar i detta delbetänkande den del av uppdraget som handlar om att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

Lagrådsremiss

Proposition