Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Översyn av vissa frågor gällande den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården Dir. 2021:36

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över vissa frågor enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV. Utredaren ska också analysera behovet av förändringar och förtydliganden av regelverket. Meningen är att ytterligare stärka barnrättsperspektivet, rättssäkerheten och säkerheten i vården för de personer som tvångsvårdas med stöd av LPT och LRV.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • analysera och ta ställning till om det ska införas ett krav på att barn som vårdas enligt LPT eller LRV, samt i förekommande fall med stöd av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL, inte får vårdas tillsammans med vuxna eller endast får vårdas med vuxna om det kan anses vara för barnets bästa,
  • utreda om det ska införas bestämmelser som innebär att de tvångs-åtgärder som i dag inte kan överklagas enligt LPT och LRV ska vara överklagbara till allmän förvaltningsdomstol,
  • bedöma om det ska införas bestämmelser som tillförsäkrar även patien-ter över 18 år möjlighet till daglig utevistelse och dagliga aktiviteter på vårdinrättningarna,
  • bedöma om bestämmelserna i LRV, med hänsyn tagen till grund-läggande fri- och rättigheter, ska skärpas för att förhindra att otillåtna föremål förs in på vårdinrättningarna och för att förhindra att patienter utför straffbelagda handlingar mot medintagna eller hälso- och sjukvårdspersonal,
  • analysera gränsdragningar mellan LPT och HSL och utreda därtill sammankopplade frågor såsom konsekvenser för inrapporteringen till patientregistret och underrättelseskyldigheten till Inspektionen för vård och omsorg,
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Översyn av vissa frågor gällande den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården

    Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över vissa frågor enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV. Utredaren ska också analysera behovet av förändringar och förtydliganden av regelverket. Meningen är att ytterligare stärka barnrättsperspektivet, rättssäkerheten och säkerheten i vården för de personer som tvångsvårdas med stöd av LPT och LRV.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition