Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncern­redovisningar Dir. 2021:46

Publicerad

En särskild utredare ska analysera och föreslå vilka författ­nings­ändringar som behövs i syfte att anpassa svensk rätt till det EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering som antas inom kort. Direk­tivet väntas innebära att multi­natio­nella företag som bedriver verk­samhet i EU och har en omsätt­ning som överstiger 750 miljoner euro i en särskild rapport ska offentlig­göra den skatt de betalar tillsam­mans med annan relevant skatte­relaterad informa­tion. Rapporterna ska ge allmän­heten tillgång till och möjlig­het att bedöma informa­tionen. Utredaren ska även bedöma två frågor om redo­visning och en fråga om kon­cern­defini­tioner.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • bedöma vilka författ­nings­änd­ringar som behövs för att anpassa svensk rätt till det nya EU-direktivet,
  • bedöma om finansiella skulder i en års­redo­vis­ning ska få redovisas enligt den inter­natio­nella redovis­nings­stan­darden IFRS 9,
  • bedöma om upp­ställ­nings­formerna för eget kapital bör ändras,
  • bedöma om koncern­defini­tionerna bör ändras, och
  • lämna nödvändiga författ­nings­förslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncern­redovisningar

    En särskild utredare ska analysera och föreslå vilka författ­nings­ändringar som behövs i syfte att anpassa svensk rätt till det EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering som antas inom kort. Direk­tivet väntas innebära att multi­natio­nella företag som bedriver verk­samhet i EU och har en omsätt­ning som överstiger 750 miljoner euro i en särskild rapport ska offentlig­göra den skatt de betalar tillsam­mans med annan relevant skatte­relaterad informa­tion. Rapporterna ska ge allmän­heten tillgång till och möjlig­het att bedöma informa­tionen. Utredaren ska även bedöma två frågor om redo­visning och en fråga om kon­cern­defini­tioner.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition