Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En skärpt syn på flerfaldig brottslighet Dir. 2021:56

Publicerad

En särskild utredare ska överväga och föreslå föränd­ringar av straff­lag­stift­ningen som ger uttryck för en skärpt syn på fler­faldig brotts­lighet.

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska utre­daren över­väga olika modeller för hur en sådan föränd­ring kan åstad­kommas. Utredaren ska även över­väga vilken inver­kan ett samband mellan brotten bör ges vid straff­värde­bedöm­ningen. Utredaren ska lämna full­ständiga författ­nings­förslag. Utredningen är en del av regeringens åtgärds­paket för att intensi­fiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition