Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Sveriges internationella adoptionsverksamhet – lärdomar och vägen framåt Dir. 2021:95

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att kartlägga och analysera hur regelverk, organisering och processer inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet har fungerat tidigare och fram till i dag.

Ladda ner:

Meningen är att klargöra om oegentligheter har förekommit inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet och hur regeringen, berörda statliga myndigheter, kommuner, auktoriserade sammanslutningar, ideella organisationer och andra privata aktörer har agerat och förhållit sig till eventuella oegentligheter utifrån respektive aktörs ansvar och roll. 

Barnrättsperspektivet och rättssäkerheten ska stärkas

Utredningens lärdomar ska vägleda utvecklingen av Sveriges internationella adoptionsverksamhet. Detta genom att föreslå hur nuvarande regelverk, organisering och processer kan förändras och förstärkas för att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten.


Utredaren ska bland annat:

• utreda behov av adoptionsspecifikt stöd och föreslå vilka hjälp- och stödinsatser som bör erbjudas, och
• föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 november 2023.