Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna Dir. 2021:100

Publicerad

En särskild utredare ska lämna förslag till en samlad nationell strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i hela landet under den kommande tioårsperioden.

Ladda ner:

Utredaren ska

  • föreslå mål för arbetet med att främja och utveckla de kulturella och
    kreativa näringarna
  • analysera och identifiera utvecklingsbehov inom olika områden, bland annat samverkan mellan relevanta aktörer, kapitalförsörjning och offentliga stödinsatser, samt internationalisering och export
  • identifiera eventuella ytterligare områden med påverkan på de kulturella och kreativa näringarna som är i behov av utveckling
  • lämna förslag på åtgärder inom dessa områden
  • göra en tydlig prioritering bland de förslag som lämnas
  • lämna förslag till en plan för hur strategin ska följas upp och vilken
    aktör som ska ansvara för uppföljningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition