Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen Dir. 2022:35

Publicerad

Regeringen beslutar utse en särskild utredare som ska ta ställning till om Sverige bör ratificera det tredje tilläggsprotokollet till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) om en individuell klagomålsmekanism.

Ladda ner:

Utredaren ska analysera konsekvenserna av en eventuell ratificering. Om utredaren föreslår en ratificering ska hen föreslå eventuella författningsförslag som behövs för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden enligt protokollet och som möjliggör en ratificering.

Utredaren ska även se över vissa andra frågor med anknytning till barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 augusti 2023.

Laddar...