Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor Dir. 2022:42

Publicerad

En särskild utredare ska utreda och ta fram förslag på åtgär­der som särskilt syftar till att skynda på utrikes födda kvinnors etable­ring på arbets­marknaden.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

 • föreslå om mål­gruppen för Arbets­förmed­lingens etablerings­program bör utvidgas,
 • föreslå hur ramtiden för etablerings­programmet kan anpassas så att den inte begränsar möjlig­heten att ta del av insatser,
 • föreslå hur etablerings­programmet kan göras mer flexibelt för nyan­lända som står långt från arbets­marknaden,
 • föreslå hur jäm­ställd­hets­perspek­tivet kan synlig­göras i integrations­politiken, och
 • lämna nödvändiga för­fattnings­förslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Mål och mening med integration

  Betänkande av Utredningen om en målstyrd integrationspolitik. I delbetänkandet, Mål och mening med integration (SOU 2024:12), lämnas förslag och bedömningar om nya mål för integrationspolitiken.

 • Etablering för fler

  Delbetänkande av utredningen om Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor. Utredningens uppdrag är att lämna förslag på åtgärder som särskilt syftar till att skynda på utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Lagrådsremiss

Proposition