Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Trygghets­beredningen (Ju 2020:09) Dir. 2022:66

Publicerad Uppdaterad

Regeringen beslutade den 26 mars 2020 kom­mitté­direktiv till en parla­men­tariskt samman­satt kom­mitté i form av en trygg­hets­bered­ning (dir. 2020:32).

Ladda ner:

Trygghets­beredningen ska bistå regeringen med underlag till utform­ningen av en kunskaps­baserad och brett förankrad kriminal­politik som ska bidra till att uppfylla de kriminal­politiska målen att minska brotts­ligheten och öka människors trygghet. Enligt kommitté­direktiven ska kommitténs arbete presenteras i del­redo­visningar senast den 31 oktober varje år fram till slut­redo­visning senast den 31 oktober 2024.

Uppdraget ändras på så sätt att del­redo­visningen den 31 oktober 2022 i stället ska redo­visas senast den 15 december 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Vägar till ett tryggare samhälle

    Kommitténs uppdrag är att ta fram underlag till utform­ningen av en kunskaps­baserad och brett förank­rad kriminal­politik som ska bidra till att uppfylla de kriminal­politiska målen att minska brotts­ligheten och öka människors trygghet.

  • Vägar till ett tryggare samhälle

    Delbetänkande av Trygghetsberedningen.

Lagrådsremiss

Proposition