Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Trygghetsberedningen (Ju 2020:09) Dir. 2021:8

Publicerad Uppdaterad

Ändrad tidpunkt för delredovisning.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 26 mars 2020 om kommittédirektiv till en parlamentarisk sammansatt kommitté i form av en trygghetsberedning (dir 2020:32). Trygghetsberedningen ska bistå regeringen med underlag till utformningen av en kunskapsbaserad och brett förankrad kriminalpolitik som ska bidra till att uppfylla de kriminalpolitiska målen att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Enligt kommittédirektiven ska kommitténs arbete presenteras i en delredovisning den 1 mars 2021 och därefter i delredovisningar senast den 31 oktober varje år fram till slutredovisning senast den 31 oktober 2024.

Uppdraget ändras på så sätt att delredovisningen den 1 mars 2021 ska ske tillsammans med delredovisningen den 31 oktober 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (6 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Vägar till ett tryggare samhälle

    Kommitténs uppdrag är att ta fram underlag till utform­ningen av en kunskaps­baserad och brett förank­rad kriminal­politik som ska bidra till att uppfylla de kriminal­politiska målen att minska brotts­ligheten och öka människors trygghet.

  • Vägar till ett tryggare samhälle

    Delbetänkande av Trygghetsberedningen.

Lagrådsremiss

Proposition