Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Vägar till ett tryggare samhälle Kraftsamling för barn och unga SOU 2022:67

Publicerad

Kommitténs uppdrag är att ta fram underlag till utform­ningen av en kunskaps­baserad och brett förank­rad kriminal­politik som ska bidra till att uppfylla de kriminal­politiska målen att minska brotts­ligheten och öka människors trygghet.

Ladda ner:

Uppdraget sträcker sig över perioden 2020–2024 och redovisas årligen 2021–2023 samt slut­redovisas i oktober 2024. Trygghets­bered­ningen ska enligt direk­tivet bl.a.

 • identifiera de viktigaste kriminal­politiska utma­ningarna som sam­hället står inför nu och under de närmaste åren, samt
 • analysera och bedöma vilken förmåga som finns hos berörda aktö­rer att möta dessa utma­ningar på såväl det brotts­före­byggande som brotts­bekämpande området.

Beredningens arbete och utgångspunkter

Med utgångspunkt i Trygg­hets­beredningens upp­drag beskrevs i det första del­betänkan­det en rad kriminal­politiska utma­ningar som sam­hället står inför nu och under de närmaste åren.

Trygghets­beredningen har i detta del­betänkande valt att fokusera på två områden kopplat till dessa utma­ningar som bered­ningen anser särskilt ange­lägna och som hör samman med att före­bygga barns och ungas utsatt­het för och delaktig­het i brott. Dessa områden är dels barns och ungas involve­ring i gäng­krimina­litet, dels våld i barns och ungas nära rela­tioner. Det är områden inom vilka många rele­vanta åtgärder har vidtagits och flera planeras. Detta har påverkat bered­ningens arbete och slutsatser. Trygghets­bered­ningen har i arbetet med betänkan­det fört dialog med represen­tanter för myndig­heter, forskare och civil­sam­hälles­aktörer samt tagit del av ett flertal kon­ferenser inom det brotts­före­byggande området.

De frågor som behandlas i del­betänkandet är kom­plexa och berör många aktörers verk­sam­heter samt flera olika kun­skaps­områden. Bered­ningen har arbetat med utgångs­punkt i tillgänglig forsk­ning och ut­ifrån ett barn­perspektiv. I del­betänkandet beskriver bered­ningen – för vart och ett av de två fokus­områdena – dels en problem­bild, dels vilken förmåga berörda aktörer har att möta de utmaningar som aktuali­seras. Förmåge­analysen fokus­erar på aktörernas förmåga att

 • upptäcka barn och unga i riskzon,
 • initiera tidiga, träff­säkra och förtroende­skapande insatser,
 • samverka med andra berörda aktörer, samt
 • följa upp genom­förda insatser och bidra till kunskaps­utvecklingen.

Genom­gången är inriktad på det före­byggande arbete som sker inom ramen för ordinarie verksamhet hos aktörer som social­tjänsten, skolan, elevhälsan, hälso- och sjukvården samt i viss mån förskolan och polisen. Den är inte hel­täckande utan syftar till att ge exempel på det arbete som pågår samt uppmärk­samma vissa utvecklings­behov.

Betänkandet avslutas med Trygghets­bered­ningens bedömningar och förslag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (6 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Vägar till ett tryggare samhälle

  Kommitténs uppdrag är att ta fram underlag till utform­ningen av en kunskaps­baserad och brett förank­rad kriminal­politik som ska bidra till att uppfylla de kriminal­politiska målen att minska brotts­ligheten och öka människors trygghet.

 • Vägar till ett tryggare samhälle

  Delbetänkande av Trygghetsberedningen.

Lagrådsremiss

Proposition