Remiss av SOU 2022:67 Vägar till ett tryggare samhälle, kraftsamling för barn och unga Diarienummer: Ju2022/03613

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen Vägar till ett tryggare samhälle, kraftsamling för barn och unga (SOU 2022:67).

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 28 april 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.